Algemene voorwaarden

Behorende bij de overeenkomst tussen een cursist en Pinkcloud tot het deelnemen aan een cursus.

Art. 1 Definities

 1. Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of is ingeschreven voor een door Pinkcloud verzorgde cursus.
 2. Aanmelding: het door de cursist kenbaar maken aan Pinkcloud dat hij/zij een cursus wil volgen aan Pinkcloud. Deze handeling geldt als een aanbod aan Pinkcloud tot het doen inschrijven voor een cursus.
 3. Inschrijving: de handeling van Pinkcloud waardoor het aanbod van de cursist door Pinkcloud wordt aanvaard.
 4. Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan Pinkcloud moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.
 5. Cursus: cursus, niet bekostigde opleiding dan wel training.

Art. 2 Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een cursus bij Pinkcloud vindt uitsluitend plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
 2. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn te vinden op de website van Pinkcloud.
 3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Pinkcloud de inschrijving digitaal aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 4. Pinkcloud is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.

Art. 3 Annulering en tussentijdse beëindiging

 1. De cursist kan de inschrijving binnen veertien dagen nadat hij/zij de in artikel 2 lid 3 genoemde bevestiging heeft ontvangen kosteloos annuleren.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde kan de cursist de overeenkomst na aanvang van de cursus te allen tijde tussentijds beëindigen.
 3. Bij annulering na de termijn genoemd in lid 1 of bij tussentijdse beëindiging is cursist aan Pinkcloud een door Pinkcloud naar redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de al door Pinkcloud verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de cursist daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd. Pinkcloud heeft recht op de volledige prijs indien het einde van de overeenkomst aan de cursist is toe te rekenen en betaling van de volledige prijs redelijk is. Op de prijs worden de besparingen die voor Pinkcloud uit de tussentijdse beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
 4. Annulering en tussentijdse beëindiging dienen te geschieden door een aangetekend schrijven.

Art. 4 Cursus- en examengeld

 1. De hoogte van het cursusgeld is te vinden op de website van Pinkcloud.

Art. 5 De cursus

 1. Pinkcloud heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursus- en examengeld.
 2. Pinkcloud is gerechtigd om wijzigingen in het programma, en de inhoud van de cursus aan te brengen.
 3. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt door het verstrijken van de cursusduur, zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is.

Art. 6 Auteursrecht

Pinkcloud is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij het betreffende cursusmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Pinkcloud. Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst van kracht.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Pinkcloud is niet aansprakelijk voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor cursisten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Pinkcloud.

Art. 8 Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.


Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de website van Pinkcloud betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Pinkcloud is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Pinkcloud en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Pinkcloud.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Pinkcloud is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Pinkcloud wil zorgvuldig omgaan met gegevens en daarom is veiligheid belangrijk. Mocht u een zwakke plek constateren in onze beveiliging, dan willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.


Cookie Statement

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf op uw computer wordt opgeslagen.

Cookie-gebruik

We gebruiken functionele cookies, onder meer om uw bestelling tijdelijk vast te houden. Deze informatie wordt bewaard totdat de browser gesloten wordt.

We gebruiken cookies om statistieken in te zien, zodat we het surfgedrag van onze bezoekers op bestellen.pinkcloud.nu kunnen analyseren.

Als u alle soorten cookies geblokeerd heeft in uw browser zal deze website mogelijkerwijs niet goed functioneren. De website blijft wel functioneel als de third-party cookies geblokkeerd zijn.

U kunt de door ons gebruikte cookies uitzetten via uw browser. Dit heeft geen effect op het functioneren van onze website.